نقدنامه فلسفه و کلام ادیان و عرفان (PHTHJO) - شماره جاری