نقدترجمه‌ی کتاب «فلسفه علوم اجتماعی و قارّه‌ایهرمنوتیک، تبارشناسی و نظریّه‌ی انتقادی از یونان باستان تا قرن بیست و یکم»