همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

ملکه پندجو

فلسفه و کلام دبیر اجرایی گروه فلسفه

afsaneh.pandjoo@yahoo.com